6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin sanayi siciline kayıt olmaları zorunludur. Olmayanlar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi siciline kayıt olması gerekip de bugüne kadar kaydını yaptırmayan işletmelere, 31/12/2014 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.     

 

İşletmelere Sanayi Sicil Kayıt Uyarısı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası işletmecilere 'sanayi Sicil Kaydı' uyarısında bulundu.

 

 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun 2'incimaddesi hükümlerine göre, sanayi işletmelerinin, İktisat ve Ticaret vekalet’inde (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve karşılığında alınacak sanayi sicil belgesinin gerektiğinde yetkili memurlara ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiş, ayrıca yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na veya Bakanlık il müdürlüğüne vermekle yükümlü tutulmuştur” denildi.
Açıklamada, “Kanun'un 9'uncu maddesinde ise bu Kanun hükümlerine istinaden sanayi işletmelerini süresi içinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2'nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hallerini süresinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermeyenlere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği öngörülmüştür.
2 Ağustos 2013 tarihli ve 2876 sayılı resmi gazete de yayınlanan "6495 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 2'nci maddesi ile 6498 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'na Geçici 2'nci madde olarak "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihinde kadar kayıt işlemini tamamlamayanlar hakkında bu Kanun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz" hükmü eklenmiştir. Bu itibarla, sanayi işletmelerine sanayi siciline kayıtlarını tamamlayabilmeleri için 31/12/2014 tarihine kadar süre tanındığından, kayıtlarını yaptırmayanların herhangi bir idari yaptırımla karşı karşıya kalmalarını önlemek bakımından bu süre zarfında kayıtlarını yaptırmaları hususunda bilgilendirmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

Sanayi Sicil Belgesi nedir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2(iki) ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.


SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
A) Sanayi Sicil Belgesi almak için, e-Devlet veya Bakanlık Web sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından müracaat edilir. Bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen belgeler (Sanayi Sicil Beyannamesi ve Yıllık İşletme Cetveli’nin elektronik çıktısı) ile üretim yerinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilir. 
B) Veya, bir dilekçe ekinde doğrudan aşağıda belirtilen belgeler ile üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.


1- Sanayi Sicil Beyannamesi 
• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan müracaatlarda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından elektronik ortamda girilir. 
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Beyannamesi sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur.


2- Yıllık İşletme Cetveli 
• Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur
• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından verilir.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Yıllık İşletme Cetveli sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur.

Önemli Not: Sanayi sicil kayıtları, ülkemiz sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır. Sanayi işletmelerinin ürünleri, Avrupa Birliğinde kullanılan PRODCOM - Sanayi Ürünleri Sınıflamasına uygun olarak kodlanmaktadır. Ülkemizdeki sanayi işletmeleri ile ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesi bakımından, elektronik ortamda verilecek Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan ürünlerin doğru kodlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Yıllık İşletme Cetveli ürün bilgileri girilirken doğru ürün kodu seçilmesi konusunda özen gösterilmelidir. 


3-Kapasite Raporu 
Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce (TOBB) onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti veya işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun, sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti.

Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve tesisatları, üretim kapasitelerini onaylanmış liste halinde verir.

 

4- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi
Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise değişiklik yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları fotokopisi aranır.
Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.


SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
• İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
• Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
• Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
• Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. 


SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
• Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
• Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur. 
• Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi zorunludur.
• Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi zorunludur.
• Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

• Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır.
• Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

 

 

   

             

 

     

 

AYÇEV,

Seçkin ve tecrübeli personeliyle fark yaratmaktadır.

Hızla gelişen teknoloji ve bununla birlikte ortaya çıkan çevre kirliliği  yaşam kaynağımız olan hava, su ve toprağın periyodik dengesini bozarak küresel ısınmaya sebebiyet vermiştir.

Bununla birlikte tüm dünyada çevresel ayaklanmalar baş göstermiş olup, devletler bu gidişatı yavaşlatmak amacıyla çeşitli yasalar tebliğ etmişlerdir.

Ülkemiz de son yıllarda çevre konusunda hassasiyetini arttırmış olup, çeşitli uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. Bu uygulamalar her ne kadar doğamızın korunmasında faydalı olsa da, sektörde ani değişimle gelen, yetersiz bilgi, hangi konuda nereye başvuracağını bilmemek, çeşitli bürokratik işlemleri farklı kollardan idare ve takip etmek, her biri için ayrı bütçe ayırmak,  işletmeleri gerçekten zora sokan yadsınamaz bir gerçektir.  Bu boşlukların doldurulamaması büyük sıkıntılara hatta işletmenin kapanmasına kadar sebebiyet vermektedir.

AYÇEV, çevrenin korunması vizyonunun yanında bürokratik kurumlarla optimum dengeyi kurar.  işletmelerin sıkıntısız sürdürülebilirliğini sağlamak,  ayrıştırmak değil birleştirmeyi  gerçekleştirmek amacıyla, tek bir koldan el ele verip, taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan bir kurumdur.

Zihin berraklığınızı sağlayarak  tüm boşlukları dolduracaktır.

 

Daha detaylı bilgi ve işlemleriniz için AYÇEV'i aramaktan çekinmeyiniz.

 

YÜCELİĞE YAPTIĞINIZ YOLCULUĞUNUZDA, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ.        

emisyon ölçümü patlamadan korunma dökümanı dokumanı dokümanı dokumani ateks atex patlama çed nasıl iso 9001 14001 ohsas 18001 belgelendirme kalite yönetim sistemi çevre danışmanlık firması firmaları görevlisi yetkinlik almış şehircilik bakanlığı işyeri açma şartları çalışma belgesi formu ruhsatı çed rapor raporları raporu iş yeri  gerekli belgeler çevre danışmanlığı danışmanlık etki değerlendirme izni cevre  çevresel etki değerlendirmesi gayri  gayrı sıhhi müessese gayrısıhhi  yönetmeliği müesseseler gsm izni ruhsat açma ve işletme iso kapasite ticaret odası odasi istanbul osb organize sanayi bölgesi iş sağlığı güvenliği risk analizi iş güvenliği uzmanı ito is guvenlıgi ıs sagligi yönetmelik yönetmeliği  izni  örneği  ornegi başvuru başvurusu basvuru basvurusu çalıştırma istiyorum calistirma alma formlar formu tescil tescilinde belgeler kapasite istek istenen nasıl nereden yenileme proje tanıtım dosyası tanitim dosyasi ruhsat danismanlik san odası organize sanayi bölgesi arıtma kimyasal biyolojik vize tescil mühendislik danışmanlık izin yeşil otel iski deşarj izni atıksu  proje tanıtım dosyası tanitim dosyasi istanbul tuzla gebze büyükçekmece silivri çorlu osb organize sanayi bölgesi       

 BİZİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİNİZ    0538 311 93 94